Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výchovný plán péče

Všechny výchovné i pečovatelské činnosti v našem zařízení jsou zaměřeny na podporu všestranného rozvoje dětské osobnosti, na rozvoj znalostí a dovedností s podporou individuality osobnosti. Snažíme se vytvářet prostředí založené na vzájemné důvěře, pocitu bezpeční a jistoty a splněním veškerých potřeb dítěte s přihlédnutím na specifika jeho věku. Dětskou skupinu mají možnost navštěvovat děti bez ohledu na své speciální potřeby  (např. zdravotní postižení, specifické poruchy,  z odlišného sociokulturního prostředí nebo s odlišným mateřským jazykem). Systematickým pozorováním a vyhodnocováním speciálních potřeb konzultuje pečující osoba tyto skutečnosti s rodiči a zohledňuje je v rámci další práce a interakce s dítětem i na základě doporučení odborníků.  Každodenně realizujeme hru jako nejlepší, přirozený, aktivizační a výchovný prostředek k upevňování společenských, estetických a etických zásad dětí.                                                                                                         
Z hlediska výchovného zaměření dbáme na rozvoj rozumové výchovy prostřednictvím didaktických her zaměřených na rozvoj řeči, slovní zásoby, rozvoje myšlení. Uměleckými činnostmi (hudba, zpěv, modelování, malování, četbou, recitování) rozvíjíme estetické cítění dětí. Vedeme děti k ekologickému přístupu k životu (ochrana přírody, čistota, pořádek). Základní sociální dovednosti nacvičujeme prostřednictví realizace zásad slušného chování ve společnosti. Rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku dětí, pohybové hry realizujeme denně i s pobytem na čerstvém vzduchu.   

Jednotlivé činnosti jsou přizpůsobeny věku, individualitě a potřebám dítěte s ohledem na jednotlivá roční období a specifika jednotlivých měsíců:

Září – tematicky zaměřeno na poznávání nového prostředí a nových kamarádů, pohybové hry na čerstvém vzduchu

Říjen – tematicky zaměřen na změny ročního období, zpracování přírodních plodů, výtvarné činnosti zaměřené na přírodní zdroje a barvy

Listopad – tematicky zaměřeno na přírodní změny, nácvik činností směřující k Vánocům, dlabání dýní

Prosinec – tematicky zaměřeno na vánoční zvyky a tradice, příprava vánoční výzdoby, realizace Vánoční besídky spojené s kostýmy a návštěvou Mikuláše

 Leden – zaměřen na zimní radovánky, zvířata v zimě

Únor – tematicky zaměřena pohádkové motivy v uměleckých, pohybových i didaktických hrách

Březen – tematicky zaměřen na knihy a péči o ně

Duben – tematicky zaměřen na změny v přírodě, ekologickou výchovu

Květen – tematicky zaměřen na rodinu, rodiče a sociální vztahy

Červen -  tematicky zaměřen na opakování jednotlivých předchozích témat, rozvoj znalostí a dovedností – tedy toho, co se děti naučily

Červenec - Srpen – tematicky zaměřen na prázdninové činnosti, sporty, aktivity, povídání o ročních obdobích – změnách v létě

Náplň každodenních výchovných zaměstnání dětí s plněním výchovných cílů:                                                                                          

-
výtvarná činnost - kreslení, malování, práce s papírem a dalšími materiály, modelování                 
-
pohybové hry rozcvičky, cvičení s hudbou, hry, tanečky                                                                                             
- hudební činnost - poslech hudby, zpívání, nácvik nových písní                                                                       
- didaktické hry - rozvoj psychomotorických dovedností

- individuální hra s ohledem na přání dítěte

Výše uvedené činnosti jsou zařazovány aktuálně dle potřeb dětí s ohledem na časovou náročnost přizpůsobenou jejich věku.