Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak probíhá adaptace v naší dětské skupině

article preview

ADAPTAČNÍ PLÁN  DS KOŤÁTKA

Adaptační plán znamená postup, který pomáhá nově příchozímu dítěti i jeho rodičům bezproblémově zvládnout přechod z rodinného prostředí do kolektivního zařízení – dětské skupiny.
Adaptační období začíná přijetím dítěte do dětské skupiny a končí přirozeným a plným začleněním do kolektivu. Délka tohoto období je individuální, nejčastěji se jedná o 4 týdny až 3 měsíce, a je závislá i na některých faktorech jako je např. emocionální zralost dítěte ale i na připravenosti rodičů spolupracovat na postupném osamostatňováním dítěte.
Důležitý prvek v úspěšné adaptaci dítěte je jeho postupné připravování na tuto novou situaci od rodičů nějaký čas před samotným nástupem. Jako problematické se jeví, jestliže se v rodině sejde několik dalších náročných situací jako je např. očekávání narození mladšího sourozence a neukončený separační proces dítěte.

 

Proces adaptace v DS Koťátka

 • K usnadnění rozhodnutí o přihlášení se do naší DS a před zahájením samotné adaptace si domluvíme individuální návštěvu rodičů spolu s dítětem mimo provozní dobu. Zde je prostor pro seznámení se s vedoucí dětské skupiny, pro veškeré vzájemné dotazy a pro prohlédnutí si prostor zařízení.
 • Následuje přihlášení dítěte k docházce a vyřízení veškeré administrativy nutné k nástupu.
 • Poté si rodič s vedoucí dětské skupiny domluví individuální adaptační plán dle vzájemných časových možností a dle věku dítěte, abychom mu příliš nenarušili jeho denní režim. Vedoucí dětské skupiny založí dítěti formulář „individuální adaptační plán“,
  do kterého ve spolupráci s rodiči a kolegy pravidelně zaznamená vývoj adaptace až do jejího ukončení.
 • Rodič se dostaví s dítětem v domluvený čas a den. První den stráví spolu s dítětem
  (umožní li to okolnosti) hodinu v dětské skupině za provozu.
  Další den se již od dítěte na hodinu vzdálí, ale zůstává plně v kontaktu, aby se mohl co nejdříve vrátit.
 • Jestliže vše proběhne úspěšně, domluvíme společně další postup a docházku.
  Prvních 14 dní až měsíc dochází dítě pouze na dopolední program a podle úspěšnosti může následně nastoupit na plnou docházku.

 

Adaptace podle věkových kategorií

 

Nejmladší věková kategorie 1 -1,5 roku

 • Adaptaci zaměřujeme hlavně na vytvoření bezpečného prostředí pro děti a zacházení s nimi tak, abychom jim co nejméně narušili bezpečné denní rituály zavedené z domova.
 • Domlouváme s rodiči vhodnou dobu spánku a případně jaké místo pro spánek dítě upřednostňuje, aby se cítilo pohodlně a bezpečně - dětská postýlka, když je dítě na ní zvyklé nebo vlastní kočárek, který si rodiče přinesou.
 • Druhým důležitým bodem na který se zaměřujeme spolu s rodiči je pečlivé sledování a podpora zdravého a individuálního psychického, pohybového a řečového rozvoje dítěte s tím, že dětem pomáháme se sebeobslužnými dovednostmi, tzn. že je krmíme, přebalujeme a postupně je vedeme k osamostatňování. Toto adaptační období vyžaduje dostatečný časový prostor a úzkou spolupráci s rodiči, abychom se vzájemně s dítětem poznali a dokázali správně pochopit jeho aktuální potřeby vzhledem k momentální úrovni dorozumívacích dovedností dítěte.


Adaptace dítěte od 1,5 – 2 let

 • Při adaptaci dětí v tomto věku vycházíme z individuálních osobnostních projevů dítěte, jeho emocionální zralosti a na schopnosti se již na jistou dobu odloučit od rodičů.
 • Domlouváme se s rodiči na nejvhodnějším a osvědčeném způsobu jejich loučení s dětmi. Rodičům v počátcích adaptace umožňujeme dostatek časového prostoru k rozloučení se tak, abychom předešli maximálně vyhrocení pro oba stresující situaci.
 • Děti postupně zaměřujeme na hračky, hru a starší „zkušenější“ kamarády, kteří pomáhají se vstupem do hry a „pracovního dne“.
 •  Domlouváme se s rodiči na postupném „odplenkování“ apod.


Adaptace dítěte od 2-3 let

 • Dítě je v této věkové kategorii již více všestranně vyspělé, má adekvátně rozvinuté myšlení a řečové schopnosti a proto probíhá adaptace formou postupného zapojování do běžných činností a aktivit, vysvětlováním a zdokonalováním samostatných činností.
 • Děti ve skupině vedeme ke vzájemné pomoci a respektu a dopomáháme se sebeobslužnými činnostmi.
 • Jeden z nejdůležitějších úkolů dobré adaptace v tomto období je spolupracovat s rodiči při zdravém „vymezování si“ vlastní osobnosti dítěte a hranic dospělých.

 

Adaptace dítěte předškolního věku 3-5 let

 • Při adaptaci dětí tohoto věku vycházíme z toho, že mohou být reakce výraznější a mohou být v projevech více skryté.
 • Nutné je se zaměřit na sledování projevů a komunikaci s dítětem a rodiči.
 • Postupně dítě zapojujeme formou hry do nejrůznějších výchovných aktivit, učíme je společenským pravidlům a vzájemné spolupráci.
   

Postupy usnadňující adaptaci:
 

 • Postupné si zvykaní na nové prostředí, nejprve za přítomnosti rodiče. První dny se doporučuje docházka pouze na několik málo hodin, postupné prodlužovaní času v dětské skupině.
 • Přívětivé, ale neprodlužované loučení.
 • Povídaní si s dítětem o tom, co v dětské skupině dělalo, jaké to pro něj bylo.
 • Dobrovolnost zapojeni dítěte do jednotlivých aktivit.
 • Pravidelnost docházky v dohodnuté dny, výjimky dělat jen z opravdu zásadních
 • Pozitivní motivace dítěte, ale bez nutnosti odměny (dárku) za každý den v dětské skupině, ale umožněni vzít si s sebou například oblíbenou hračku, která mu umožni navodit si ve skupině pocit bezpečí.
 • Dodržovaní všech slibů, které dítěti dáme.
 • Respektovaní individuálního procesu adaptace, trpělivost a citlivost. Neporovnávat s druhými dětmi, každé dítě je jedinečné, stejně tak jeho situace.
 • Aktivní spolupráce s personálem dětské skupiny, důvěra v jejich kompetence.
 • Aktivní komunikace personálu s dětmi i v období, kdy ještě samy produkuji řeč jen minimálně (popisujeme prováděné aktivity, využíváme vizualizačních prvků a prvků neverbální komunikace).

 

 

Zpracovala: PhDr. Andrea Pohlová

 

 

 

 

Zdroj:  http://www.dsmpsv.cz/images/ke_stazeni/03_mpsv_adaptacni_program.pdf